Privacybeleid

Privacyverklaring

De† vzw Liever Thuis LM is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover en contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

vzw Liever Thuis LM
Livornostraat 25
1050 Brussel
Tel.: 02 542 87 09
Mail: lieverthuis@lm.be

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Je persoonsgegevens worden door de vzw Liever Thuis LM verwerkt voor volgende redenen:

 • voor het versturen van ons ledenblad ‘Liever Thuis’† of andere publicaties;
 • voor het versturen van uitnodigingen voor infosessies, vormingen en andere activiteiten;
 • om je deelname aan infosessies, vormingen en andere activiteiten van de vzw Liever Thuis LM administratief te verwerken;
 • voor het bekomen van subsidies door de overheid.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen, verzamelen, opslaan en verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: rijksregisternummer;
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, lidnummer bij de mutualiteit, of je het ledenblad op papier of via e-mail wenst te ontvangen, of je zorggebruiker of mantelzorger bent, of je in je eigen woning of serviceflat woont of in een residentiŽle voorziening (bijvoorbeeld een woonzorgcentrum/rusthuis), over welke onderwerpen je graag meer informatie ontvangt;
 • relatie met de vzw Liever Thuis LM: lid, vrijwilliger, bestuurslid, deelnemer aan een infosessie, vorming of andere activiteit.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doelen waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Opgelet:

 • Tijdens sommige infosessies, vormingen en andere activiteiten worden er foto’s genomen. Er zal hiervoor steeds mondeling je toelating gevraagd worden.
 • Bij het betreden van sommige lokalen waar er een infosessie, vorming of andere activiteit plaatsvindt, is er camerabewaking voorzien. Deze bewaking is er louter ter bescherming van de gebruikers van het lokaal en ter beveiliging van de aanwezige goederen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen doorgeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doelen.† Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur voor onze interne gegevensregistratie;
 • het verzenden van ons ledenblad ‘Liever Thuis’;
 • het organiseren van infosessies, vormingen en andere activiteiten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking vůůr de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Bewaartermijn

De vzw Liever Thuis LM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en niet langer dan volgens de wet is vereist.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kunt opnemen.

Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Je kunt dit doen door telefonisch of via e-mail met ons contact op te nemen.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overmaken aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen.† Klachten kunnen verstuurd worden naar:
vzw Liever Thuis LM
Livornostraat 25
1050 Brussel
lieverthuis@lm.be

Of via het klachtenformulier dat terug te vinden is op onze website: https://www.lieverthuislm.be/pdf/klachtenformulierwebsite.pdf.

Je hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de privacycommissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Je kunt je klachten indienen via:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel.: 02 274 48 00
Mail: commission@privacycommission.be

Wijziging privacy statement

De vzw Liever Thuis LM kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website www.lieverthuislm.be en in ons ledenblad ‘Liever Thuis’.


Lieverthuis@lm.be

02/542.87.09