Suggesties of klachten

Als vereniging voor mantelzorgers en gebruikers vinden wij de inspraak van leden in onze werking erg belangrijk en willen wij hen de mogelijkheid bieden tot het formuleren van suggesties en/of klachten.

Heb je dus een suggestie voor het verbeteren of uitbouwen van onze werking en dienstverlening, dan willen wij dit graag van je horen. Je kan ons hierover steeds contacteren via e-mail, telefoon, per brief of fax. Indien mogelijk zullen wij dit in de toekomst meenemen in onze werking.

Wanneer je ontevreden bent over onze werking, vragen wij je ons dit mee te delen. Een klacht ontvangen is niet leuk, maar wij ervaren dit niet noodzakelijk als een negatief gegeven. Het is immers een uitnodiging tot optimalisering van onze dienstverlening.

Ben je dus ontevreden over onze dienstverlening, dan vragen wij je dit ongenoegen schriftelijk te formuleren aan de hand van een klachtenformulier dat door de vzw Liever Thuis LM ter beschikking wordt gesteld. Dit formulier zal worden overgemaakt aan één van de stafmedewerkers van de vzw.

Hieronder vind je meer uitleg over de manier waarop onze vereniging klachten behandelt.

Klachtenprocedure

Een klacht is een schriftelijke uiting van ontevredenheid van jou, als mantelzorger of zorggebruiker, omtrent de vorm en/of de inhoud van de dienstverlening die geboden wordt door onze vereniging. Een klacht kan dus gaan over de manier waarop iets wordt gebracht (de vorm) of over het technisch-administratief aspect (de inhoud).

Een klacht kan op verschillende plaatsen kenbaar gemaakt worden:

  • rechtstreeks aan de vzw Liever Thuis LM;
  • aan de medewerkers van de Dienst Thuiszorg van LM MUTPLUS.be of aan de medewerkers van de Dienst Maatschappelijk Werk van de LM-ziekenfondsen;
  • aan een medewerker van een plaatselijk kantoor van de Liberale Mutualiteit. 

Bij het ontvangen van het klachtenformulier wordt dit overgemaakt aan één van de stafmedewerkers van de vzw. Deze bevestigt de ontvangst van de klacht en beoordeelt de klacht op zijn ontvankelijkheid binnen de 8 dagen. De stafmedewerker zal, binnen de 14 dagen, telefonisch contact met jou (en eventueel met andere betrokken partijen) opnemen. Tijdens dit onderhoud kan je je klacht verduidelijken. 

Als je een klacht hebt tegen een stafmedewerker van onze vereniging, zal deze behandeld worden door het bestuursorgaan van de vzw Liever Thuis LM.

De klachtenbemiddelaar (de stafmedewerker of het bestuursorgaan van de vereniging) gaat na het gesprek met de betrokken partijen opnieuw kijken of de klacht gegrond is, d.w.z. of ze voldoet aan de definitie. Op basis van de beschikbare gegevens kan hij/zij een mogelijke oplossing voorstellen. Ook de betrokken medewerkers krijgen feedback omtrent de afhandeling van de klacht.

Als je instemt met de oplossing, kan de klacht afgesloten worden. Als je niet akkoord gaat met de oplossing, wordt het klachtendossier overgemaakt aan het bestuursorgaan van de vereniging (bij een behandelde klacht door een stafmedewerker) of aan de Algemene Vergadering van de vereniging (bij een klacht tegen een stafmedewerker van de vereniging, die behandeld werd door het bestuursorgaan).

Heb je hierover nog vragen, dan kan je ons gerust contacteren.


Lieverthuis@lm.be

02/542.87.09