Knelpuntennota 2016

De knelpuntennota van de vzw Liever Thuis LM geeft een overzicht van de voornaamste problemen waar mantelzorgers het voorgaande jaar mee te maken kregen. Via deze link vind je de nota.

Als je zelf problemen ervaart die je niet kunt terugvinden in de knelpuntennota, mag je ze steeds melden aan onze vereniging (02 542 87 09 of lieverthuis@lm.be).

Het zorgcontract

Het kan gebeuren dat je, omwille van ouderdomskwalen, een ziekte of een handicap, niet meer in staat bent om voor jezelf te zorgen en je dus afhankelijk wordt van anderen.

Die anderen kunnen professionele zorgverleners zijn, maar ook je familieleden, buren of vrienden. In bepaalde omstandigheden kan het nuttig zijn hierover een aantal zaken op papier te zetten. Je kunt dit doen op het moment dat je zorgbehoevend wordt, maar ook op voorhand. Je stelt dan een zorgcontract op.

Wat is een zorgcontract?

Een zorgcontract is een overeenkomst waarbij een persoon (doorgaans een familielid, een buur of een kennis) zich verbindt om bepaalde zorgen of ondersteuning te bieden aan een zorgbehoevende persoon. Deze zorg of ondersteuning kan zeer uiteenlopend zijn: boodschappen doen, eten klaarmaken, klusjes uitvoeren, instaan voor het vervoer van de zorgbehoevende persoon, de financiën en/of de administratie overnemen, …

In het zorgcontract of de zorgovereenkomst wordt een overzicht gemaakt van al deze zorgtaken. Per zorgtaak wordt bepaald wie hiervoor instaat. Daaraan kan ook een bepaalde vergoeding gekoppeld worden. Dit laatste is niet noodzakelijk, het kan wel nuttig zijn. Zo is duidelijk hoeveel de zorgbehoevende persoon of de familie verschuldigd is aan de mantelzorger. Een mantelzorger is een persoon uit de directe omgeving van de zorgbehoevende (een familielid, buur of kennis) die op regelmatige basis en geheel vrijwillig bepaalde zorgtaken op zich neemt. Je kunt in het zorgcontract bepalen hoe die kosten betaald zullen worden, via storting op een bankrekening of cash.

Om familiale spanningen te vermijden over de financiële kant van de thuiszorg, wordt het bedrag van de onkostenvergoeding voor de mantelzorgers het best vooraf met alle betrokkenen besproken.

Wanneer is het nuttig dit te bespreken?

Het is nuttig om de taken van de mantelzorger en de eventuele vergoeding die hij of zij hiervoor zal krijgen op voorhand te bespreken als er bijvoorbeeld meerdere kinderen zijn en slechts één of enkele kinderen zorgtaken wensen op te nemen.

Het kan ook interessant zijn om vooraf financiële afspraken te maken als de zorgbehoevende persoon gaat inwonen bij één van de kinderen. Dit brengt immers heel wat extra kosten mee voor het gezin bij wie de zorgbehoevende intrekt waar je je vaak niet bewust van bent: een hogere factuur voor water, elektriciteit, … omdat er nu één persoon meer gebruik maakt van deze voorzieningen en er dus meer water, elektriciteit, … verbruikt wordt. Er kunnen tevens extra uitgaven zijn die te maken hebben met de verzorging van de zorgbehoevende ouder.

Wie kan je helpen?

Voor hulp bij het opstellen van een zorgcontract of -overeenkomst kun je terecht bij de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds. De maatschappelijk assistenten helpen je graag verder.

Je kunt hiervoor ook ten rade gaan bij een notaris. Houd er wel rekening mee dat het opstellen van een zorgovereenkomst door een notaris niet gratis is, het gaat dan immers over een notariële akte.

Hier vind je de contactgegevens van de diensten maatschappelijk werk van de Liberale Mutualiteit:

‘Persoonsvolgende financiering’ voor personen met een handicap

Op 1 januari 2017 ging de persoonsvolgende financiering (PVF) van start voor de personen met een handicap. De PVF gaat uit van een  vraaggestuurde ondersteuning. Dat wil zeggen dat je als persoon met een handicap een budget ter beschikking kunt krijgen op maat van je vraag naar hulp en ondersteuning. Daarmee kun je zelf bepalen hoe je het best geholpen wil worden.

Dat klinkt allemaal heel mooi, maar hoe werkt dat systeem nu juist? Bij welke instantie(s) kun je terecht om dit budget te bekomen en hoe verloopt de procedure? Met welke moeilijkheden kun je tijdens je aanvraag te maken krijgen en welke organisatie(s) of vereniging(en) kunnen je hierbij helpen?

Je krijgt een antwoord op al deze vragen tijdens de interactieve vormingen over de persoonsvolgende financiering, die je gratis worden aangeboden door de Liberale Vereniging van Personen met een Handicap vzw (LVPH), de LM, de vzw Liever Thuis LM, alin vzw en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Praktisch:

 • dinsdag 13 juni 2017 van 13u30 tot 16u00: kantoor LM Brabant, Koninginneplein 51-52, 1030 Brussel
 • vrijdag 16 juni 2017 van 9u30 tot 12u00: kantoor LM Antwerpen, zaal ‘De Meirminne’, Lange Nieuwstraat 109, 2000 Antwerpen
 • maandag 26 juni 2017 van 14u00 tot 16u30: kantoor LM Limburg, zaal ‘De Markies’, Geraetsstraat 20, 3500 Hasselt
 • dinsdag 27 juni 2017 van 13u30 tot 16u00: kantoor LM West-Vlaanderen, Revillpark 1, 8000 Brugge
 • woensdag 28 juni 2017 van 13u30 tot 16u00: Liberaal Archief, Kramersplein 23, 9000 Gent
 • donderdag 29 juni 2017 van 13u30 tot 16u00: Cafetaria residentie Vivasse, Prieelstraat 21, 1730 Asse

Interesse?

Schrijf je in via LVPH vzw: 02 542 86 25 of lvph@lm.be met vermelding van het aantal personen en de vorming waar je aan wil deelnemen.

Deelname aan onderzoek naar kwetsbaarheid bij 80-plussers

Voor de Butterfly-studie naar kwetsbaarheid bij 80-plussers is de Vrije Universiteit Brussel op zoek naar kandidaat-deelnemers van 80 jaar en ouder. Met deze studie willen de onderzoekers de risicofactoren van kwetsbaarheid vroegtijdig opsporen.

Je kan deelnemen als je 80 jaar of ouder bent en:

 • je zelfstandig kunt stappen;
 • je zelfstandig thuis woont;
 • je geestelijk fit bent.

Je bent bereid om gedurende 2 jaar deel te nemen aan een 6-maandelijkse evaluatie van je lichamelijke en geestelijke fitheid. De metingen vinden plaats op de medische campus van de VUB te Jette. Bij de start van het onderzoek, en vervolgens om de 6 maanden, zal een bloedstaal afgenomen worden en zullen je fysieke en geestelijke mogelijkheden gemeten worden met eenvoudige testen.

Interesse?

Neem contact op met prof. Ivan Bautmans: 02 477 42 08 of ivan.bautmans@vub.ac.be.

Deelname aan werkgroep ‘Beter oud worden’

De Koning Boudewijnstichting start op vrijdag 23 juni 2017 een werkgroep ‘Beter oud worden’.

Deze groep, kortweg Groep@21, zal de stichting de komende jaren advies geven bij haar activiteiten om ouderen in de toekomst beter te ondersteunen en hun levenskwaliteit te verbeteren, thuis en in hun buurt.

Voor deze werkgroep is de stichting nog op zoek naar 65-plussers die hieraan willen deelnemen.

Interesse?

Meer info vind je hier.

Inschrijven kan door bijgevoegde fiche terug te sturen naar de Koning Boudewijnstichting: Brederodestraat 21 te 1000 Brussel of INFO@KBS-FRB.be.

Deelname aan onderzoek rond samenwerking tussen professionele zorgverleners en mantelzorgers

De Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent zijn momenteel op zoek naar mensen die thuis zorgen voor een partner of een familielid met een vergevorderde chronische aandoening, zijnde kanker, hartfalen of dementie, en dit voor een wetenschappelijk onderzoek.

Om te kunnen deelnemen aan het onderzoek, dien je als mantelzorger  contact te hebben met één of meerdere professionele zorgverleners, zoals de huisarts van de zorgbehoevende persoon, een specialist, een thuisverpleger/-verpleegster, poetshulp of de sociale dienst van het ziekenhuis.

Je kan deelnemen aan het onderzoek door je gedurende anderhalf uur te laten interviewen door een onderzoeker. Je krijgt een boekenbon van 20 euro voor je deelname en ook eventuele vervoerskosten worden vergoed.

Meer info:

Activiteiten van Het BuurtPensioen Neder-Over-Heembeek

Het BuurtPensioen is een netwerk van buren die elkaar helpen met kleine klusjes, boodschappen doen, op de kinderen passen, gezelschap, … Elke maand komen de vrijwilligers of ‘deelnemers’ van Het Buurtpensioen samen om bij te praten, maar ook om iets bij te leren. In mei en juni worden volgende onderwerpen besproken:

maandag 22 mei 2017 van 15u30 tot 17u30:
Relaties: Hoe leer ik mensen kennen? Wat vind ik belangrijk binnen een (vriendschaps)relatie? …

maandag 19 juni 2017 van 15u30 tot 17u30:
DOP (Dienst Ondersteuningsplan) voor personen met een handicap: Wat is de DOP? Wat doet deze organisatie en voor wie? Hoe gaan de medewerkers te werk?

Waar?

Lokaal Dienstencentrum ADO-Icarus
Frans Vekemansstraat 131
1120 Neder-Over-Heembeek (ingang voor rolstoelgebruikers via Leo XIII-straat tussen de nummers 11-13)

Langer Thuis Wonen. De wens van iedereen!

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 juni 2017 ben je als mantelzorger of als zorggebruiker van harte welkom op de vakbeurs thuiszorg in de Brabanthal in Leuven.

De beurs wordt georganiseerd door Expolaen bvba en er bevinden zich meer dan 50 organisaties actief in de thuiszorg. De data zijn niet zomaar lukraak gekozen, want 23 juni werd reeds jaren geleden uitgeroepen tot de ‘Dag van de Mantelzorg’.

Onze mantelzorgvereniging, de vzw Liever Thuis LM, zal dan ook aanwezig zijn op de beurs.

Als mantelzorger kun je niet alleen de verschillende standen op de beurs bezoeken. Er worden voor jou ook lezingen aangeboden, verspreid over twee leeszalen:

•    Leeszaal 1:

 • 13u00 – 14u00: Boekvoorstelling ‘Zorg zonder naam’, een beknopt en toegankelijk basisboek voor mantelzorgers
 • 14u15 – 15u00: De rol van de mantelzorger bij wondzorg: EHBO, verzorging, ondersteuning en preventie
 • 15u15 – 16u15: Noodgeval! 100, 101, 112, 900 of de huisarts?
 • 16u30 – 18u30: Levenslang wonen: Hoe kan ik in mijn eigen huis blijven wonen?

•    Leeszaal 2:

 • 13u00 – 14u00: Zorg voor adempauze! De meerwaarde van kleinschalige dagopvang
 • 14u15 – 15u00: Langer veilig thuis blijven
 • 15u15 – 16u00: Toegankelijkheid … een opdracht voor allen
 • 16u15 – 17u15: Tips bij woningaanpassingen
 • 17u30 – 18u15: De kracht van Aloë Vera

Wanneer?

vrijdag 23 juni 2017 van 12u00 tot 20u00
zaterdag 24 juni 2017 van 12u00 tot 20u00

Waar?   

Brabanthal Leuven
Brabantlaan 1
3001 Leuven

Interesse?   

Surf naar http://vakbeursthuiszorg.be/index.php/ticket/ en reserveer een ticket aan 5 euro/persoon. Bij niet-reservatie betaal je 10 euro/persoon aan de kassa.

Ook professionele zorgverleners zijn van harte welkom op de vakbeurs thuiszorg.

Meer info:

Mantelzorgers uit Gentse regio gezocht voor onderzoek naar ervaringen in het samenwerken met professionele zorgverleners

De onderzoeksgroep Zorg Rond Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent voert momenteel onderzoek naar de samenwerking tussen mantelzorgers en professionele zorgverleners in de zorg voor personen met chronische, levensbedreigende aandoeningen. Hiervoor zijn ze op zoek naar mantelzorgers om hun ervaringen over de samenwerking te delen tijdens interviews.

Zorg je momenteel voor iemand die lijdt aan één of meerdere chronische, levensbedreigende aandoeningen of heb je in het verleden voor zo’n iemand gezorgd die ondertussen overleden is? En krijg of kreeg je hulp van professionele zorgverleners? Woon je bovendien in de streek rond Gent? Dan nodigen we je graag uit om deel te nemen aan dit onderzoek. 

Meer info:

Lotgenotencontact voor ouders van kinderen met een beperking

Ouders van kinderen met een beperking krijgen vaak te maken met dezelfde vragen en bezorgdheden. Om hieraan tegemoet te komen, richtten enkele ouders 'vzw de ouders' op.

Op www.deouders.be kom je via het oudernetwerk in contact met andere ouders. Het is een online netwerk waar ouders van kinderen met een beperking hun ervaring en advies met elkaar delen. Op de website vind je informatie gebundeld vanuit een aantal vragen van ouders zelf of vanuit processen die ze al doorliepen.

Zo vind je vlot informatie terug aan de hand van jouw vragen. Als je niet vindt wat je zoekt, kan je je vraag aan andere ouders stellen op het oudernetwerk. Of je kan er ook gewoon je verhaal kwijt.

Meewerken als mantelzorger aan onderzoek vereniging Baluchon Alzheimer België vzw?

De vereniging Baluchon Alzheimer België vzw geeft de kans aan mantelzorgers van personen getroffen door Alzheimer (of een aanverwante dementievorm) om een rustpauze in te lassen. Tijdens deze rustpauze komt een ‘baluchonneuse’ aan huis (gedurende 24 uur op 24 en 7 dagen op 7) voor een periode van maximum 14 opeenvolgende dagen, zodat de mantelzorger er een aantal dagen tussenuit kan gaan.

In het kader van een studie van de Universiteit Gent omtrent de potentiële voordelen van een ondersteunende thuiszorgdienst voor families getroffen door de ziekte van Alzheimer, is Baluchon Alzheimer België vzw op zoek naar families die in 2017 willen deelnemen aan deze studie.

De deelnemende families kunnen genieten van 5 dagen gratis baluchonnage.

Wil je graag deelnemen aan deze studie, neem dan contact op Baluchon Alzheimer België vzw op het nummer 02 673 75 00 of via info@baluchon-alzheimer.be.

Meer info:

Toeren met taxi’s – toegankelijk reizen in de Vlaamse Ardennen

De toeristische diensten van Geraardsbergen, Oudenaarde en Ronse hebben, met de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, het project ‘Toeren met taxi’s – Toegankelijk reizen in de Vlaamse Ardennen’ opgestart.

Ben je beperkt mobiel en wil je toch op vakantie gaan in de Vlaamse Ardennen? Maak dan kennis met het uitgebreide aanbod in de brochure ‘Toeren met taxi’s’, die je kan bekomen bij de dienst toerisme van Ronse (055/23 28 16 of toerenmettaxis@ronse.be).

Reserveer je overnachting en ontvang voordeelvouchers voor gratis taxiritten die je tot in het hart van de Vlaamse Ardennen, bekend van onder andere de wielerklassieker ‘Ronde van Vlaanderen’, brengen. 

Meer info:

Familiegroep dementie Beringen-Lummen

De familiegroep dementie Beringen-Lummen van de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw wil ook in 2017 lotgenoten samenbrengen in een laagdrempelige ontmoeting bij een kopje koffie en een koekje.

In deze samenkomsten kunnen familieleden en mantelzorgers van personen met dementie hun ervaringen en deskundigheid met elkaar delen en vinden zij erkenning voor en bevestiging van alle zorg die zij geven. 

Meer info:

Texture prikkelt

Rondleiding voor mensen met dementie en hun begeleiders/mantelzorgers.

Meer info:

Praatcafé dementie Brussel

Een praatcafé dementie is een bijeenkomst voor personen met dementie, hun mantelzorgers en andere geïnteresseerden. In het praatcafé dementie Brussel wordt telkens een gastdeskundige aan het woord gelaten over bepaalde aspecten van de ziekte. Hierna volgt een gedachte-uitwisseling met het publiek. Telkens staat een ander onderwerp centraal. Er is gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen of standpunten in te nemen. Gewoon luisteren kan ook.

Hier vind je de activiteiten van het praatcafé dementie Brussel voor 2017.

Een warm huis voor mensen met kanker

Zorghuis Gent is een huis dat openstaat voor alle mensen met kanker tijdens of na hun behandeling. Naast een fijne plek waar revaliderende gasten rust vinden, biedt Zorghuis Gent ook een warm onthaal door een team van betrokken coördinatoren en vrijwilligers. Je kan er zowel enkel overdag (dagverblijf) of met overnachting terecht. 

Meer info:

Lotgenotencontact voor mensen met borstkanker

Hedera Klein-Brabant is een zelfhulpgroep voor mensen met borstkanker en hun partner. De vereniging biedt:

 • een luisterend oor;
 • informatie over thema’s als vermoeidheid, voeding, protheses, reconstructie, seksuele beleving, …;
 • denk- en gespreksmomenten;
 • gezellige en ontspannende samenkomsten;
 • relaxatiemomenten;
 • workshops en uitstappen.

Meer info:

Hoe jezelf en je vermogen beschermen?

Doorheen je leven neem je heel wat beslissingen. Sommige volwassenen hebben daarbij hulp nodig. De wetgever voorziet voor deze personen sinds 2014 een beschermingsstatuut.

Het beschermingsstatuut is gebaseerd op het statuut van het voorlopig bewind. Het uitgangspunt is dat mensen hun leven moeten kunnen leiden, ook wanneer zij bijvoorbeeld dement worden. De nieuwe wet vertrekt daarom van hun mogelijkheden: wat kunnen ze nog zelf beslissen, bij welke beslissingen hebben ze hulp nodig en welke beslissingen worden beter in hun plaats genomen? Op basis van deze vragen wordt een bescherming op maat ontworpen die zo weinig mogelijk ingrijpt in hun leven en zoveel mogelijk autonomie geeft.

De brochure ‘Hoe jezelf en je vermogen beschermen wanneer je het niet (meer) alleen kan?’ geeft antwoorden op de meest gestelde vragen over het beschermingsstatuut. Ze legt de nieuwe systemen voor buitengerechtelijke en rechterlijke bescherming uit, waarom ze zijn aangepast, hoe de procedures verlopen en wat de regelingen in de praktijk betekenen voor alle betrokkenen.

Je kunt de brochure gratis downloaden via volgende websites:
•    Koning Boudewijnstichting: www.kbs-frb.be;
•    Notarissen: www.notaris.be;
•    FOD Justitie: www.justitie.belgium.be.

Vormingen voor budgethouders persoonlijke-assistentiebudget (PAB) en persoonsvolgend budget (PVB) – voorjaar 2017

Bijstandsorganisatie alin vzw organiseert dit voorjaar enkele gratis vormingen voor budgethouders van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) en het persoonsvolgend budget (PVB). De vormingen zijn vooral  gericht op personen met een handicap die gebruik maken van een PAB of een PVB. Ook hun mantelzorgers/begeleiders zijn van harte welkom.

Meer info:

‘Dementie en nu’ – Zorgen voor een persoon met dementie, zorgen voor jezelf (Aalst)

In Vlaanderen woont bijna 65 % van alle mensen met dementie thuis: alleen of met een naaste. Na de diagnose van een of andere vorm van dementie zijn er vaak heel wat vragen. Praktische vragen, zoals ‘Dementie ... en nu?’,
maar evenzeer vragen op emotioneel vlak. Hoe lukt het je om te zorgen voor de persoon met dementie en tóch ook te zorgen voor jezelf? Naasten van mensen met dementie voelen zich hiermee vaak alleen.

Om de zorg voor de persoon met dementie vol te houden, helpt het om:

 • meer te weten over dementie, de impact ervan, hoe ermee omgaan en mogelijke ondersteuning;
 • beter te kunnen omgaan met je eigen gevoelens, gedachten en zorgbelasting;
 • mensen te ontmoeten die je steunen en begrijpen.

Meer info:

Studiedag PVF

Op maandag 3 oktober 2016 organiseerde LVPH vzw, in samenwerking met vzw Liever Thuis LM, een studiedag over de Persoonsvolgende financiering. Deze dag was een groot succes en is zeker geen eindpunt.

In de eerste plaats was het de bedoeling om professionals in te lichten hoe zij de zaken rond de PVF in de praktijk moeten brengen. Wij waren dan ook verheugd met hun talrijke opkomst.

De conclusies van deze studiedag en de gemaakte opmerkingen zullen meegenomen worden in onze werking en, waar nodig, naar de overlegorganen waarin wij vertegenwoordigd zijn. 

Wat is Persoonsvolgende Financiering (PVF)?

De Persoonsvolgende Financiering (PVF) is het nieuwe financieringssysteem voor personen met een handicap en kadert binnen het plan ‘Perspectief 2020’ van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Dit plan wil de sector voor personen met een handicap grondig hervormen. De Persoonsvolgende Financiering gaat uit van een vraaggestuurde ondersteuning.

Meer info:


meer nieuws... 


Lieverthuis@lm.be

02/542.87.09